Νικόλαος Παπαδόπουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Δικηγόρος, LL.M., Υποψ. Δ.Ν. Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, Διεθνής Εμπειρογνώμων του Συμβουλίου της Ευρώπης - Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη